REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Instagram  z dnia 30.05.2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest firma GLOBALUS Krzysztof Dubiel z siedzibą: 35-317 Rzeszów, ul. Studzianki 26, woj. podkarpackie, NIP: 8133781880.

3. Organizator jest przyrznającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.instagram.com (dalej: Instagram).

6. Konkurs dostępnypny jest na Fanpage Organizatora https://instagram.com/miasteczkourody (dalej: Fanpage)

7. Konkurs trwa od 30.05 do 04.06.2023r.

8. Wyłonienie zwycięzców  nastąpi do 3 dni od zakończenia Konkursu.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany. Właściciel Serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej:Uczestnik) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w Serwisie Instagram

4. Przystępujący do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.

6. Uczestnik musi być fanem fanpage https://www.instagram.com/miasteczkourody

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają konta w Serwisie Instagram i są osobami pełnoletnimi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na frogilu Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie ”Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa.”. Odpowiedź  musi zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u i musi być przesłana w terminie trwania konkursu.

4. Odpowiedzi bedą oceniane przez Komisję Konkursową powołana przez Organizatora Konkursu.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę  będzie  brana pierwsza z nich.

IV. NAGRODA

1. Nagroda główna za udział w Konkursie : Zestaw kosmetyków od marii Fluff. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w sytuacjach losowych, które uniemożliwiają  wydanie wyżej opisanego zestawu.

3.  Nagrody nie podlegają  zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Fundatorem nagrody jest Organizator Konkursu.

V. POWIADOMIENIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie (Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Instagram.

2. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości prywatnej na Fanpage’u swoich danych teleadresowych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 3 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku przesyłania danych, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy na miejsce osoby, która się nie zgłosiła..

3. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w tym Regulaminie zasad, a także potwierdza, spełnianie wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

5. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na terenie Polski.

6. Organizator nie odpowiada za niemozliwość odbioru nagrody z przyczyny losowych po stronie Uczestnika Konkursu.

 

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i dostarczenia nagrody, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.

2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą  udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcą nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką  współpracą.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło