COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

Ta witryna korzysta z plików cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, prezentacji indywidualnej oferty, zpewnienia jak najlepszego działania strony oraz w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć możliwość zapisu plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym regulaminie.

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK  z dnia 23.09.2021 r.

 

 

 

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma GLOBALUS Krzysztof Dubiel z siedzibą: 35-317 Rzeszów, ul. Studzianki 26, woj. podkarpackie, NIP: 8133781880.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).

6. Konkurs dostępny jest na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/MiasteczkoUrody (dalej: „Fanpage”)

7. Konkurs trwa od 24 września do 28 września 2021 r., do godz. 23.59.

8. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi 29 września.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

 

II.      UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie Facebook. 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.

6. Uczestnik musi być fanem fanpage https://www.facebook.com/MiasteczkoUrody

 

III.   ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają konta w Serwisie Facebook i są osobami pełnoletnimi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na osi czasu Fanpage'a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Czym wyjątkowym chciałabyś zaskoczyć swojego faceta?” Odpowiedź musi zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u i musi być przesłana w terminie trwania konkursu.

4. Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana pierwsza z nich.

 

IV.   NAGRODY

1. Nagrodę główną za udział w Konkursie stanowią zestawy kosmetyków marki BIELENDA,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w sytuacjach losowych, które uniemożliwiają wydanie wyżej opisanego zestawu.

3.  Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

 

V.    ZAWIADAMIANIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook.

2. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości prywatnej na Fanpage’u swoich danych teleadresowych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 3 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku przesłania danych, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy na miejsce osoby, która się nie zgłosiła.

3. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w tym Regulaminie zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

5. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na terenie Polski.

6. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyny leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

 

VI.   DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.

2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.